Podmienky spracúvania osobných údajov

Spoločnosť NUTRIVIT s.r.o., IČO: 50 382 896, so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 112269/B (ďalej len „spoločnosť“), ako prevádzkovateľ spracúva Vami poskytnuté osobné údaje v rozsahu uvedenom v kontaktnom formulári za účelom vybavenia zaslaného dotazu v súvislosti so službami poskytovanými spoločnosťou (predzmluvný vzťah). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou sa vykonáva po dobu nevyhnutnú na splnenie vyššie uvedeného účelu spracúvania. Poskytnutie týchto údajov je nevyhnutné na spracúvanie Vášho dotazu zaslaného prostredníctvom kontaktného formuláru. V prípade neposkytnutia týchto osobných údajov by nebolo možné vybaviť Váš dotaz.

Zodpovedáte za úplnosť, pravdivosť a správnosť poskytnutých osobných údajov. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný ich zmenu nám bezodkladne oznámiť.

V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, po splnení účelu alebo uplynutí doby nevyhnutnej na spracúvanie osobných údajov alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné, budú uložené osobné údaje vymazané.

Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch máte (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, (v) právo na výmaz osobných údajov, (vi) právo na prenosnosť údajov, (vii) právo podať sťažnosť na Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pri podozrení, že sa vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou. Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 12 až 22 GDPR.

Vaše osobné údaje môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytované aj nasledovným subjektom, resp. kategórií subjektov, ak je to nevyhnutné na splnenie účelu, za ktorým boli získané a to najmä poskytovateľ IT služieb, poskytovateľ marketingových služieb alebo orgány verejnej moci.